ALGEMENE VOOWAARDEN

 

 

a. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met Musication/BVBA SMP2 zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

b. De opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle algemene voorwaarden zoals genoemd op deze pagina te aanvaarden.

 

Tussen:

 

BVBA SMP2, Rozemarijnstraat 11/1, 9300 AALST, vertegenwoordigd door Walter Sibret, in deze overeenkomst Musication genoemd, en 

De opdrachtgever/gefactureerde, in deze overeenkomst Opdrachtgever genoemd,

 

Is het volgende overeengekomen:

 

1: PRESTATIES:

Musication zal prestaties leveren als DJ/VJ voor de opdrachtgever, op de locatie en tijdens de uren welke zijn afgesproken in de offerte/factuur. De opdrachtgever zal, indien nodig, zelf instaan, of een derde aanstellen, voor de techniek voor en na de geboekte prestatie uren van Musication. Indien Musication op weg naar het optreden oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal de opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. De opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbare, op het evenement aanwezige verantwoordelijke aanduiden en zijn/haar naam en telefoonnummer ter beschikking stellen.

 

 2: OVERMACHT

In geval van aantoonbare overmacht mag deze overeenkomst kosteloos en zonder verdere ingebrekestelling worden geannuleerd. Dit annuleringsrecht bij overmacht geldt voor zowel Musication als voor de opdrachtgever.  Alle kosten voor publiciteit, taksen, Sabam, Billijke vergoeding, verzekering enz..zijn ten laste van de opdrachtgever.  Deze laatste staat ook in voor de vereiste vergunningen.  In geval de opdrachtgever hieraan niet voldoet, zal hij zich niet kunnen beroepen op overmacht.

 

3. VERBREKING

Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst vroegtijdig te verbreken, mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden, per aangetekend schrijven.  De overeenkomst kan ten allen tijden door de opdrachtgever verbroken worden, mits betaling van een verbrekingsvergoeding van 300 Euro. Tenzij Musication nog een andere boeking krijgt op de zelfde prestatiedag, is de volledige vergoeding opeisbaar bij een annulering van de overeenkomst, 14 dagen of korter voorafgaand aan de opdracht. Bij annulering worden de berekende transportkosten en eventuele bijkomende toeslagen niet aangerekend.

 

4: OVERUREN

Overuren en andere prestaties worden verrekend volgens de prijslijst welke u kan opvragen.  Per prestatie worden 5 werkuren aangerekend, tenzij anders vermeld.  Het opgegeven aankomst uur door de opdrachtgever, bepaalt ook de start van de werk uren. Bij vroegere stopzetting van de prestatie blijft deze forfaitaire prijs van 5 uur ongewijzigd.  Bij latere stopzetting van de prestatie zijn de tarieven zoals vermeld in de prijslijst van toepassing.

 

5: BETALING

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Musication het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige diensten op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. De administratieve kost bij wanbetaling bedraagt € 80 te vermeerderen met de kosten van Incasso of gerechtskosten, geheel ten laste van de opdrachtgever.

 

 

6: RIDER/TECHNISCHE FICHE

De opdrachtgever zorgt voor een professionele klank- en lichtinstallatie met volgende voor Musication belangrijke specificaties:

     - een goed werkend monitor systeem in de discobar met afzonderlijke geluidsregeling op     de mengtafel (Jack aansluiting)

    - Een meubel van minstens 1,5 meter breed en tussen 1 en 1,3 meter hoog om mixer (Pioneer DDJ-SZ) en Laptop op te plaatsen, + 4       vrije stopcontacten.

    - wi-fi toegang  

Indien er twijfels bestaan over de geschiktheid van de installatie, zoals hierboven beschreven, dient de opdrachtgever op te nemen met Musication.

Bij elke boeking zal partij A altijd zijn eigen Pioneer DDJ-SZ meebrengen.  Deze laat toe om alle DJ /VJ/Karaoke prestaties vlot te kunnen verrichten.  Klank, licht en projectie zijn afzonderlijk te huren.  Indien gewenst kan Musication via een van zijn partners zorgen voor een professionele klank- licht en/of video installatie.

 

7. Musication zal de nodige actuele en toepasselijke muziekcollectie bij zich hebben.

 

8: SCHADE

Iedere schade aangebracht aan geluids-, licht- of andere apparatuur van Musication zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door het aanwezige publiek of veroorzaakt als gevolg van een falende stroomvoorziening of gebrekkige infrastructuur, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de waarde is vastgesteld. Musication heeft 7 werkdagen de tijd om een schade te melden. Musication kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

 

9: VERANTWOORDELIJKHEID

Musication is niet aansprakelijk voor eventuele klachten van geluidsoverlast. De opdrachtgever bepaalt het geluidsniveau.  Deze laatste begrijpt dat te stille of te luide muziek een effect zal hebben op de respons van zijn gasten.  Indien er van rechtswege gevraagd wordt het geluidsniveau te verlagen zal Musication hier ook gevolg aan geven. Indien de organisatie hier anders over oordeelt, wijst Musication elke vorm van verantwoordelijkheid af. Musication is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortgebracht door de gebruikte geluidsapparatuur. 

Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of vroegtijdig beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

 

11: VEILIGHEID

De opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de DJ.

 

 

12: De rechtbanken vallende onder het ressort van het Hof van beroep te Aalst en Provincie Oost-Vlaanderen, alsook de Vrederechter van het kanton van de maatschappelijke zetel van BVBA SMP2, zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over alle betwistingen en geschillen.  Alleen Belgisch recht is van toepassing.

 

 

 

Aldus opgemaakt te AALST in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belang. 

© 2019 by Musication